Bases reguladores del funcionament del procés participatiu referent als pressupostos participatius de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, durant l’exercici 2020

Introducció

El Pressupost Participatiu és un instrument que permet la participació oberta i directa de la ciutadania en l’ús d’una part dels recursos municipals, en concret, sobre una part del Pressupost que gestiona l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria desitja fomentar la participació dels ciutadans en l’ús dels pressupostos a través del Procés de Pressupostos Participatius, mitjançant la qual la ciutadania puga realitzar propostes concretes per a millorar el municipi i després votar aquelles que els semblen més útils o importants i que redunden en el seu benefici.

Legislació aplicable:

 1. Articles 69.1, 70 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 2. Articles 137, 140,141 llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
 3. Articles 43, 44, 45, 46,47 i 48 de llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 4. Codi de bon govern de la FEMP, aprovat per unanimitat el ple de la corporació el dia 15 de desembre del 2016.
 5. Article 54 del reglament Municipal de Transparència i Participació ciutadana de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Article 1. El Pressupost Participatiu de Riba-roja de Túria.

Cada exercici, i sempre tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria disposarà per al pressupost del 2021, la reserva de part dels seus pressupostos generals per al desenvolupament dels Pressupostos Participatius, crèdit pressupostari que resultarà afectat a l’execució dels projectes en els quals es materialitzen les idees que resulten finalment elegides en votació popular.

Aquest procés de participació ciutadana persegueix sis aspectes fonamentals:

 • Cerca de la major participació ciutadana possible.
 • Desenvolupament d’un procés públic, obert i transparent.
 • Promoció de la solidaritat entre la ciutadania.
 • Ser un procés de reflexió de la ciutadania per a millorar el seu entorn.
 • Un repartiment d’inversió en cadascun dels barris i urbanitzacions del municipi.
 • Fomentar la participació i la implicació de les associacions, clubs i entitats ciutadanes de Riba-roja de Túria.
Article 2. Bases dels Pressupostos Participatius.

El present document, que conté les bases de funcionament dels Pressupostos Participatius, ha sigut elaborat per la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana per al procés participatiu de l’any 2020 i està en sintonia amb el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 de desembre del 2017 i publicat definitivament en el 8 de febrer de l’any en vigor Bopv núm. 28 de desembre del 2017, en virtut de l’articule 54. També recull els principis bàsics de bon govern i de qualitat democràtica de la legislació aplicable a dalt esmentada.

Les regles contingudes en les presents bases seran assumides tant pels ciutadans i ciutadanes, com per l’equip de govern municipal.

Les presents bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària el dia 08/09/2020 i que posteriorment van ser publiques en el BOPB amb núm. 183 el dia 22/09/2020.

Article 3. Participants.

Podran participar en el procés de Pressupostos Participatius totes les persones empadronades en el municipi de Riba-roja de Túria, majors de 16 anys a data de 31 d’agost del 2020.

Tot el que complisca amb aquestes característiques podrà realitzar propostes i exercir el seu dret al vot, identificant-se prèviament, mitjançant sistemes electrònics.

Article 4. Calendari del procés participatiu.
 • Fase 1: Propostes. Del 21 al 30 de setembre de manera telemàtica en participa.ribarroja.es.
 • Fase 2: Avaluació tècnica. De l’1 al 15 d’octubre.
 • Fase 3: Publicació de propostes. Entre el 19 i 20 d’octubre.
 • Fase 4: Votacions. Del 22 a 31 d’octubre, de manera telemàtica en participa.ribarroja.es
 • Fase 5: Resultats. Entre el 2 i el 5 de novembre
Article 5. Presentació de propostes, viabilitat, votació i resultats.

5.1. Presentació de propostes.

El mecanisme establit per a portar a terme la participació és l’elaboració de propostes ciutadanes que posteriorment seran classificades i votades i, en el seu cas, seleccionades per a la seua execució.

Cada participant podrà realitzar fins a un màxim de 2 propostes en el mateix formulari, mitjançant la presentació per Internet i sempre a través dels mitjans establits per la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana. Per la seua part l’Ajuntament podrà introduir quantes proposades de millora per a la qualitat de vida de la ciutadania en la fase de votació, sempre que compte amb la consulta i aprovació dels tècnic municipals.

Les propostes ciutadanes, hauran de complir amb els següents criteris:

 • Que siguen concordes amb la legislació vigent, en matèria urbanística i de contractació.
 • Que estiguen en el marc de competències pròpies de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
 • Que intenten aconseguir la millora del nucli urbà i de la resta de les urbanitzacions.
 • Que la inversió siga coherent amb el pressupost total destinat a cada zona.
 • Que no supose un increment del pressupost assignat ni que contemple un manteniment anual o pluriennal.
 • Ha de prevaldre en tot cas i sota qualsevol circumstància l’interés general. No poden prevaldre sobre l’interés general qualsevol tipus d’interessos particulars.
 • No seran acceptades les propostes que no siguen de competència municipal, les que resulten tècnicament inviables, així com les propostes en execució, ja planificades o que comprometen la despesa del pressupost d’anys posteriors.

Amb caràcter general les propostes de la fase 1 hauran de ser úniques, clares i concises. Havent d’ometre’s els comentaris i opinions amb l’objectiu de no distorsionar la proposta en si mateixa. No s’acceptaren proposades que siguen o que continguen continguts malintencionats, exabruptes , irònics, ofensius o similars.

La fase de propostes, el seguiment i la votació així com els resultats es podran seguir per dos canals:

 1. Canal presencial:
 • En horari de 00 a 14.00 de dilluns a divendres i dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 hores en l’Oficina de *VOTIVEU (C/ *Garelli i Pastor). NOMÉS PER A la FASE 1, RECOLLIDA DE PROPOSTES (ANNEX I).
 1. Sistema electrònic:
 • Emplenant el formulari digital habilitat en la web municipal: http://www.ribarroja.es/

5.2. Viabilitat de les propostes

Una vegada revisades i classificades les propostes, se sotmetran a l’avaluació dels tècnics municipals responsables de les àrees afectades, que s’hauran de pronunciar sobre la viabilitat de cadascuna d’elles, en sentit favorable o desfavorable.

Com a resultat d’aquest procés, hi haurà proposades ciutadanes que podran ser desestimades per no complir amb els aspectes bàsics competencials de l’Administració Local.

Totes aquelles propostes ciutadanes de similar naturalesa i objectius seran unificades en una única.

 Una vegada declarada la seua viabilitat, és a dir que és factible realitzar-les per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, les propostes estaran preparades per a la votació per part de la ciutadania. Aquesta decisió serà publicada en les xarxes socials de l’Ajuntament a través d’un únic document.

Article 6. Votació.

Una vegada iniciat el procés de votació cada persona podrà seleccionar fins a un màxim de quatre opcions en funció d’on estiga empadronat (veure article 9). El ciutadà/a solo podrà votar en la zona o urbanització en la qual estiga empadronat i una vegada accedisca al mateix votarà una només opció a excepció del nucli poblacional que seleccionarà fins a un màxim de 4 opcions.

En el supòsit en el qual confluïsca un cas d’empat de propostes, serà la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana juntament amb els departaments d’obres, serveis públics i contractació la que, atenent criteris d’interés general, establisca la priorització de l’execució.

Per a la votació de les propostes es podrà votar únicament pel mitjà electrònic oficial a través d’aquest enllaç:

http://www.ribarroja.es/

El participant tan sols haurà d’introduir el seu DNI i la seua data de naixement per a exercir el dret al vot. D’aquesta manera el participant s’assegura el seu anonimat al no quedar vinculat amb un nom i cognoms.

Article 7. Detecció d'incidències i assistència tècnica.

En el supòsit que es detectara alguna incidència respecte a la fase de votació per part del veí i no s’aconseguira validar el vot o donara algun tipus d’error, podrà ser assistit de manera presencial en l’oficina de VOTIVEU, situada en la c/ Garelli i Pastor s/n, primera planta.

Amb l’objectiu d’oferir una assistència tècnica que siga accessible de proximitat i de qualitat a la ciutadania, durant la fase 4 (votacions), l’oficina de VOTIVEU romandrà oberta de 08.00 a 15.00 i de 17.00 a 21.00 hores. Aquesta assistència es realitzarà pel personal adscrit al departament de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana, que podrà estar reforçat amb personal d’altres departaments municipals.

També podran comunicar incidències sobre aquest tema a través de:

Correu electrònic: participacionciudadana@ribarroja.es

Article 8. Recompte i resultats.

El recompte de la votació donarà com a resultat un informe on estaran recollides les opcions guanyadores i els resultats globals de participació.

D’aquest informe s’adonarà en la Junta de Govern Local i posteriorment als departaments de contractació i serveis públics, perquè inicien els expedients oportuns de contractació.

Article 9. Divisió territorial i assignació econòmica.

La quantitat total destinada als pressupostos participatius del 2020, serà repartida entre el nucli urbà i per la resta de les urbanitzacions, de la forma mes justa atenent criteris poblacionals, necessitats socials i participació real dels pressupostos participatius del 2019, sent aproximadament les següents quanties.

NUCLI URBÀ: Se seleccionaran un total de 4 opcions.

 • Nucli urbà.

URBANITZACIONS NORD: Se seleccionaran un total de 3 opcions, una per zona.

 • Santa Mónica – El Molinet.
 • MonteAlcedo – Entrenaranjos – Parc Montealcedo.
 • Santa Rosa – Clot de Navarrete.

URBANITZACIONS AQUEST: Se seleccionaran un total de 3 opcions, una per zona.

 • Masia de Traver.
 • València la Vella.
 • Els Pous de Martí.

URBANITZACIONS SUD: Se seleccionarà una només opció.

 • Reva – Oliveral

PARTIDES I DISSEMINATS: Se seleccionarà una només opció.

 • Llobatera – Carrasquereta – Pou d`Escote – Carasols – Canya de l’Anguila.

TOTAL EN INVERSIONS APROXIMADES 200.000,00 €

Article 10. Seguiment i execució de les propostes.

Una vegada acabat el procés de votació, i la posterior presentació de les propostes triades, es constituirà un comité de seguiment, el qual estarà encarregat de controlar l’execució de les propostes. Les persones que formaran part d’aquest comité seran els departaments de Transparència, Govern Obert i Participació ciutadana, Obres, Serveis Públics i Contractació.

Disposició addicional primera.

Es faculta a la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Participació ciutadana, la presa de les decisions oportunes, d’aquelles qüestions que no estiguen recollides en les presents bases reguladores.

Disposició addicional segona.

És necessari fer esment a les opcions guanyadores del 2019 i que a causa de la situació de confinament que hem patit i els efectes de paralització dels terminis administratius segons el Reial decret 463/2020 del 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquestes opcions guanyadores començaran a executar-se en el menor termini possible i sempre que s’hagen realitzat les adjudicacions oportunes. D’altra banda, queda garantida l’execució de les mateixes en haver sigut assumida pel govern municipal aquestes opcions i donades en compte en la Junta de Govern Local el 28 d’octubre del 2019. A continuació es passen a detallar les mateixes:

 

CASC URBÀ 2019

ZONES Y BARRIS

OPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Nº DE VOTS OBTINGUTS

Auditori y Ciudat Jardí

6

“Reparació de rajoles en la c/ Crist dels Afligits (des de ctra Vilamarxant a Plaza l’Estació)”.

59

CIJ -Arrosals y Crta Vilamarxant

4

“Accessibilitat en els trams que ho precisen”.

161

Centre Històric i Eres altes.

2

“Pipi Can “Barranc els Moros”. Habilitar zona amb més sombraje, il·luminació i Fonts”.

95

Avda de la Pau, Ratxolar y Colonia

6

“Reparació de voreres i asfaltat en la c/ Miguel de Cervantes, des de ctra Vilamarxant Fins a Barranco Monjas.”

69

URBANIZACIONS ZONA NORT 2019

Santa Mónica – El Molinet

1

“Condicionament Camp de futbol, situat entre Urb. Parc Montealcedo i el Molinet”.

50

Entrenaranjos – Parc Montealcedo – Montealcedo

1

“Plantació d’arbrat “fulla caduca” en parcs infantils amb la finalitat de crear espais verds naturals i amb ombra.”

62

Santa Rosa – El Clot de Navarrete

4

“Condicionament Parque Urb. Santa Rosa.”.

40

URBANIZACIONS ZONA EST 2019

Masía de Traver

2

“Connexió carrer Iregua amb carril bici mitjançant rampa – escala.”

72

Valencia la Vella

4

“Accés per als vianants des de carril bici a primera entrada d’urbanització.”

64

Els Pous

2

“Posat pegats / asfalts i guals en c/ València la Vella t c/ Els Pous”

44

URBANIZACIONS ZONA SUR 2019

Reva – Oliveral

1

“Cordó natural d’aïllament. Aïllar la urbanització Reva del polígon per mitjà d’un cordó natural de xiprers d’altura”.

149

PARTIDES Y DISEMINATS 2019

Llobatera – Carrasquereta – Pou d`Escoto i Carassols

1

“Dotar d’enllumenat l’entrada al Pou d`Escoto, entre la rotonda i el pas subterrani de la CV-370”.

64

 

Disposició final.

La participació en el procés participatiu, comporta l’acceptació de les presents bases.